Skip links

Tytułowanie w biznesie

Jak zwracać się do innych – zasady tytułowania w biznesie

Z reguły relacje służbowe zaczynamy od oficjalnej formy komunikacji, czyli zwracając się bezpośrednio lub pisząc do kogoś stosujemy oficjalne zwroty grzecznościowe typu: Szanowny Panie, Szanowna Pani, Panie Dyrektorze, Proszę Pani itp. Dopiero z biegiem czasu i z reguły z inicjatywy osoby mającej rangę wyższą lub klienta, następuje skrócenie dystansu i przejście na mniej oficjalny ton. Powszechnie stosowane „Pani Aniu” nie powinno paść na początku służbowej znajomości i bynajmniej nie z ust osoby, której ranga jest niższa. W dzisiejszych czasach dość szybko skracamy dystans, jednak należy wiedzieć kiedy jest to właściwe, a kiedy nie.

Tytułowanie w pigułce

  • Nie łączymy tytułów naukowych z zawodowymi.
  • Przedstawiając się nie podajemy swoich tytułów naukowych.
  • Przedstawiając kogoś, możemy podać tytuły naukowe tej osoby.
  • W naszej kulturze przyjęte jest stosowanie kurtuazyjnych tytułów wynikających z wykonywanej profesji np. Pani magister (do pani pracującej w aptece).
  • Zwracając się bezpośrednio do osób pełniących funkcje zastępców, kurtuazyjnie zamiast mówić np. „wiceprezesie” mówimy „prezesie”. Podobnie rozpoczniemy korespondencję pisemną. Przedstawiając taką osobę, witając z mównicy czy adresując kopertę – użyjemy już właściwego tytułu.
  • W nagłówku korespondencji nie skraca się takich tytułów, jak: dyrektor, redaktor, profesor („Pan Dyr.”, „Panie Prof.”), wyjątek: doktor, magister, inżynier, np. „Pan dr”, „Pan mgr”.

Więcej o tytułowaniu https://projektowniawizerunku.pl/wp-content/uploads/2023/02/Tytulowanie.pdf