SzkoleniaProwadzę szkolenia i warsztaty z tematów związanych z budowaniem wizerunku. Za niezwykle istotny obszar pracy nad wizerunkiem uważam budowanie świadomości i podnoszenie kwalifikacji pracowników w kwestiach związanych z etykietą służbową i komunikacją interpersonalną. Szkolenia swoje dedykuję pracownikom wszystkich szczebli sektora biznesowego, edukacyjnego oraz administracji publicznej.

Obecnie zapraszam na szkolenie z „Etykieta biznesu w relacjach służbowych”, które odbędzie się 14-15.12.2016 w Gdyni. Szczegółowy program szkolenia, oraz zapisy dostępne są pod linkiem: https://etykieta-biznesu.evenea.pl/


Szkolenia z obszaru Savoir vivre i etykiety biznesu
Szkolenie ma na celu uświadomienie roli i znaczenia naszego wyglądu i zachowania w kreowaniu osobistego wizerunku w relacjach biznesowych. Na szkoleniu omówione zostaną podstawowe i najważniejsze zasady etykiety biznesu oraz normy i wymagania względem zachowania w różnych sytuacjach i okolicznościach biznesowych. Omówiony i scharakteryzowany zostanie profesjonalny wizerunek w oparciu o obowiązujące w biznesie zasady etykiety.
W ramach szkolenia zostanie szczegółowo omówiony wizerunek, co się na niego składa i jak ważna jest dbałość o wizerunek w środowisku pracy. Omówione zostanie pojęcie pierwszego wrażenia i jego wpływ na to jak jesteśmy postrzegani. Ważnym elementem zajęć będą zagadnienia związane z dress code, etykietą biznesu w odniesieniu do stroju oraz psychologią koloru. Uczestnicy poznają standardy dotyczące wyglądu obowiązujące w środowisku biznesowym oraz omówione zostaną najczęściej popełniane błędy. Zajęcia pozwolą uczestnikom na świadome kreowanie wizerunku w środowisku biznesowym.
Celem szkolenia jest uświadomienie studentom znaczenia i roli zasad savoir vivre oraz etykiety biznesu zarówno w przyszłym środowisku pracy, na uczelni jak i w relacjach prywatnych. Celem szkolenia jest również przybliżenie studentom znaczenia zasad dress-code’u w oparciu o wymogi środowiska biznesowego. Wiedza ta pozwoli studentom na umiejętne doskonalenie sztuki autoprezentacji i świadome budowanie wizerunku osobistego. Poprzez zaznajomienie z głównymi zasadami obowiązującymi w świecie biznesu takimi jak procedencja czy dostosowanie oraz nabycie umiejętności zachowana podczas spotkań biznesowych, komunikacji z osobami wyższymi rangą oaz w nawiązywaniu nowych kontaktów i relacji biznesowych, studenci kończący szkolenie, w pełni świadomie wkroczą na rynek pracy
Szkolenie skierowane głównie do osób wybierających się na studia. Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z podstawowymi zasadami savoir vivre i etykiety obowiązujących na uczelniach wyższych. Uczestnicy szkolenia otrzymają wiedzę z zakresu zasad precedencji, zachowania względem wykładowców, pisania korespondencji, tytułowania. Szkolenie zawierać będzie również blok poświęcony zasadom savoir vivre i etykiety biznesu, co umożliwi uczestnikom poznanie zasad obowiązujących w środowisku biznesowym i przygotuje ich do wejścia na rynek pracy.
Szkolenie skierowane jest dla pracowników działów handlowych, których praca związana jest ze stałym nawiązywaniem nowych kontaktów z ludźmi, budowaniem relacji interpersonalnych i zaufania względem produktu czy usługi, którą sprzedają. Wizerunek ma tu ogromne znaczenie. Podczas szkolenia uczestnicy poznają zasady, dzięki którym z łatwością odnajdą się w każdej służbowej sytuacji i w każdym środowisku biznesowym. Uczestnicy dowiedzą się czym jest precedencja w relacjach służbowych i dlaczego jest tak ważna, jak się zachować podczas spotkań z osobami starszymi, wyższymi rangą czy klientami, poznają zasady definiujące pierwszeństwo w relacjach służbowych i nauczą się je wdrażać w swojej pracy.
Głównym celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu savoir vivre oraz etykiety w środowisku szkolnym. Podczas szkolenia wyjaśnione zostaną zasady obowiązujące w relacjach służbowych na płaszczyźnie: Nauczyciel – Rodzic, Nauczyciel – Dyrektor, Nauczyciel – Uczeń oraz szczegółowo omówione zasady precedencji w szkole. Szkolenie to doskonała okazja do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości dotyczących zachowania w różnych sytuacjach służbowych, podczas organizacji wydarzeń specjalnych, w relacjach z rodzicami czy współpracownikami.

Szkolenia z obszaru PR
Celem szkolenia jest poznanie roli i znaczenia działań związanych z promocją reputacji Firmy i nabycie wiedzy z zakresu umiejętnego zarządzania tymi działaniami.  Podczas szkolenia uczestnicy poznają różne metody i narzędzia do budowania wizerunku Firmy, ich charakterystykę i zastosowanie. Podczas części praktycznej nauczą się pisania strategii PR w oparciu o potrzeby komunikacyjne i biznesowe Firmy.
Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu opracowywania strategii komunikacyjnej dla firmy.
Nauczą się jak precyzować założenia i cele komunikacyjne, analizować aktualny wizerunek firmy, wyznaczać grupy docelowe oraz dobierać adekwatne do nich kanały komunikacyjne. Na szkoleniu przedstawione zostaną różnorodne narzędzia do budowana wizerunku firmy oraz ich charakterystyka. Uczestnicy przechodzą przez wszystkie etapy budowania strategii, opracowując ją w praktyce dla wybranego przez siebie lub przez trenera przykładu.
Szkolenie ma na celu zdobycie wiedzy o tym jak umiejętnie budować wizerunek frmy za pomocą mediów. W ramach tego szkolenia zostanie omówiona istota współpracy z mediami, dlaczego warto budować rzetelne relacje z dziennikarzami oraz  jak się przygotować i jak skutecznie realizować politykę komunikacyjną firmy. Podczas szkolenia szczegółowo zostanie omówiona współpraca na linii dziennikarz – PR-owiec ze wskazówkami, które pomogą budować pozytywne relacje i wzajemne zaufanie.  Ważnym elementem będzie omówienie specyfiki pracy dziennikarza oraz poszczególnych mediów. Omówione zostaną również różne formy kontaktów z dziennikarzami takie jak informacja prasowa, konferencja prasowa, briefing, wywiad itp. oraz dostosowanie ich do potrzeb i okoliczności. Przećwiczone zostaną umiejętności pisania wybranych tekstów PR oraz organizowania konferencji prasowych.  Istotnym elementem programu będzie istota monitorowania mediów, który pomaga w mierzeniu efektywności działań PR-owca.
Szkolenie pozwoli na zdobycie wiedzy i umiejętności do profesjonalnego budowania relacji z mediami. Dzięki wiedzy zdobytej na szkoleniu osoby odpowiedzialne za komunikację nabiorą pewności siebie w kontaktach z dziennikarzami i będą umiały umiejętnie dostosować treści oraz formy komunikatów do okoliczności a co za tym idzie, umiejętnie kreować wizerunek swojego pracodawcy.

Indywidualne konsultacje i warsztaty
Celem warsztatów jest uświadomienie roli koloru w strategii budowania własnego wizerunku. Podczas warsztatów uczestnik zapozna się z podstawową wiedzą z zakresu psychologii koloru i wpływu koloru na to jak jesteśmy postrzegani przez innych. Uczestnik przejdzie analizę kolorystyczna za pomocą chust kolorystycznych, co ma na celu określenie jego/jej typu urody a tym samym dobór najbardziej sprzyjających kolorów oraz wyeliminowanie najmniej korzystnych. Wiedza zdobyta podczas warsztatów pomoże w świadomym budowaniu wizerunku, co ma znaczenie nie tylko w relacjach towarzyskich, ale i biznesowych.
Warsztaty mogą być również prowadzone w kameralnych grupach.
Warsztat ma na celu zapoznanie uczestnka z różnymi rodzajami sylwetek oraz scharakteryzowanie typu sylwetki uczestnika, który dowie się jak dobierać stroje, aby podkreślać atuty swojej sylwetki i jak tuszować mankamenty. Uczestnik otrzyma wskazówki, które pozwolą mu na umiejętny dobór strojów.
Warsztaty mogą być również prowadzone w kameralnych grupach.
Są to indywidualne spotkania z Klientem, których celem jest wyznaczenie kierunku ewentualnych zmian w wizerunku. Konsultacje dotyczyć mogą zarówno sfery czysto wizerunkowej opartej na pracy nad wyglądem czy strojem, jak też udoskonalania umiejętności autoprezentacji, przygotowania do wystąpień publicznych.